Voorwoord

2016 was een interessant en druk jaar voor de COGEM. Druk omdat de COGEM een record aantal adviezen en signaleringen uitbracht. Niet alleen het aantal maar ook de aard van de publicaties maakte 2016 een bijzonder jaar. Zo bracht de COGEM, samen met de Gezondheidsraad en met ondersteuning van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), een nieuwe Trendanalyse biotechnologie uit. Dit onder de titel ‘Regelgeving ontregeld’. In deze vierde trendanalyse concluderen de drie betrokken organisaties dat de wetenschappelijke ontwikkelingen zich in een stroomversnelling bevinden, maar ook dat het beleid en de regelgeving over biotechnologie hopeloos achter lopen. Daaraan wordt de boodschap toegevoegd dat wet- en regelgeving anders ingericht moeten worden, dit om innovatie de ruimte te geven en tegelijk de veiligheid voor mens en milieu beter te waarborgen. Deze aanbeveling is door de regering opgepakt. Aangekondigd is dat het biotechnologiebeleid zal worden gemoderniseerd en dat dit jaar hiertoe de eerste stappen worden gezet.

Het grote aantal adviesvragen stelde de COGEM voor hoofdbrekens. Op sommige momenten was de werkdruk voor zowel de leden als het secretariaat te groot. Daardoor konden adviezen maar ternauwernood binnen de gestelde deadlines worden afgegeven. De hoge werkdruk binnen de COGEM werd ook door een externe evaluatiecommissie als belangrijk aandachtspunt genoemd. De commissie wees erop dat de organisatie opereert op de toppen van wat met de huidige middelen mogelijk is. In de Wet milieubeheer is vastgelegd dat de COGEM elke vier jaar een rapport uitbrengt waarin ze haar rol, structuur, samenstelling en procedures evalueert. De evaluatiecommissie is van mening dat de COGEM gezag heeft, nationaal en internationaal hoog aangeschreven staat en goed voorbereid is op haar taken en op veranderingen in het werkveld. Dit positieve oordeel is door de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu onderschreven, in haar reactie op de evaluatie aan het parlement.

In 2015 was, mede door de toen al hoge werkdruk, het veertigjarig bestaan van de COGEM nagenoeg ongemerkt voorbij gegaan. In 2016 heeft de COGEM hieraan alsnog aandacht besteed met de publicatie van een bundeling van acht van haar belangrijkste signaleringen over het maatschappelijk debat over genetische modificatie en de rol van de verschillende stakeholders daarin. In dit boek ‘Gentechdebat op scherp’ geven externe experts bovendien een reflectie op elke signalering; dit biedt de lezer een extra perspectief op de verschillende aspecten van het debat.

Al met al kan de COGEM terugkijken op een vruchtbaar jaar. Ze heeft met haar adviezen en signaleringen een bijdrage kunnen leveren aan het waarborgen van de veiligheid. Ze heeft ook een bijdrage kunnen leveren aan de noodzakelijke herziening van het beleid, alsmede aan de politieke besluitvorming over biotechnologie en genetische modificatie.

Prof. dr. ing. Sybe Schaap
Voorzitter COGEM